Vanaf 1 januari 2024 zal Stichting Perspectiva geen aanvragen voor financiering van projecten meer in behandeling nemen. 

Aanvragen

Indien u een aanvraag bij Stichting Perspectiva wilt indienen, kunt u dit doen door uw aanvraag met de daarbij benodigde documenten te sturen aan info@stichtingperspectiva.nl.  


Criteria c.q. voorwaarden

Een aanvraag voor financiële ondersteuning van een project bij Stichting Perspectiva dient te voldoen aan een aantal criteria c.q. voorwaarden:

 1. De aanvraag wordt ingediend door een rechtspersoon (stichting, vereniging of instelling), waarbij een ANBI-status niet verplicht is, doch wel tot aanbeveling strekt.
 2. De aanvraag betreft een project binnen één van de speerpunten van de stichting. De speerpunten van Stichting Perspectiva zijn: gezondheid/armoedebestrijding, kinderen en onderwijs in niet-westerse landen. 
 3. Het maximale bedrag dat kan worden aangevraagd bedraagt € 10.000,-.
 4. Co-financiering vanuit stichting Wilde Ganzen is een pré. 

Stichting Perspectiva legt zich ondanks de  ruime statutaire  doelstellingen ook een  aantal beperkingen op. Zij geeft in beginsel geen bijdragen aan:

 • individuele hulpvragen/ondersteuning.
 • activiteiten met een commercieel oogmerk.


Benodigde documenten

Om voor een financiële bijdrage van Stichting Perspectiva in aanmerking te komen dient men het aanvraagformulier volledig en digitaal in te vullen. Dit formulier kunt u downloaden door hier te klikken. Dit formulier stuurt u, tezamen met alle onderstaande documenten, per email naar de stichting:

 1. een goede omschrijving van het project
 2. een begroting
 3. een dekkingsplan
 4. uittreksel uit de Kamer van Koophandel
 5. een recente jaarrekening (uitzondering voor net opgerichte organisaties/projecten)
 6. Eventueel: een lijst van overige aangeschreven fondsen met eventuele toezeggingen/afwijzingen en/of toegezegde ondersteuning door Stichting Wilde Ganzen


Overige procedures

 • Zodra de Stichting Perspectiva uw aanvraag heeft ontvangen, krijgt u hiervan per email een bevestiging.
 • Het bestuur behoudt zich het recht voor een aanvraag af te wijzen. Bij afwijzing wordt in principe niet gecommuniceerd over de redenen.
 • Bij toekenning  vraagt het bestuur om een ontvangstbewijs van de donatie en, gedurende de looptijd van het project om een regelmatige rapportage over de voortgang van het project. 
 • Aan de toekenning kunnen geen rechten worden ontleend voor eventuele volgende aanvragen.
 • Het bestuur komt minimaal 1 keer per 4 maanden bijeen om te beslissen over de aanvragen.